İKİLİ BÜYÜK BAHARATLIK SETİ

 İKİLİ BÜYÜK BAHARATLIK SETİ 
KROM CODE SİYAH CODE W x D x H                        Box kg  m³
M6046 M6046-20 350x165x360      
aduvFpLA.jpg