ASKILI KADEHLİK

5 Bölmeli / 5 Division

Kod / Code    
Krom Kaplama
Chrome Surface
Siyah
Black
W x D x H (mm) Box
M6057 M6057-20 460x200x200 1

3 Bölmeli / 3 Division

Kod / Code    
Krom Kaplama
Chrome Surface
Siyah
Black
W x D x H (mm) Box
M6054 M6054-20 300x200x200 1